โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)
สอบสัมภาษณ์