โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2/2562
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
4 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์