โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการ Sci TSU TCAS61 (รับตรงอิสระ TCAS 5)
สอบสัมภาษณ์
3 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) (รอบ 5)
สอบสัมภาษณ์
4 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการโควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
5 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการโควตาพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
สอบสัมภาษณ์
6 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการโควตาพิเศษ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
สอบสัมภาษณ์
7 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการโควตาพิเศษ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สอบสัมภาษณ์