โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ
สอบสัมภาษณ์