โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2563
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
2 โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ปีการศึกษา 2563
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
3 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
4 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปีการศึกษา 2563
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
5 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
6 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา ปีการศึกษา 2563
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2563
สอบข้อเขียน
3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์