โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 Young Smart TSU ครั้งที่ 2 (เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
ห้ามนักเรียน บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายจากคณะเข้าดำเนินการสมัคร
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์