โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการทุนการศึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการทักษะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
4 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการโควตาที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
5 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
6 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร การสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ครั้งที่2
สอบสัมภาษณ์
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์