โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ครั้งที่2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ
สอบสัมภาษณ์
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์