โครงการรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัคร

  • โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ จากระเบียบการ (ดาวน์โหลด)

*การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัครแล้วเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงิน หรือคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิเข้าคัดเลือก