ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

 

ปริญญาตรี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 88,000
2 กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
3 กศ.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
4 กศ.บ.เคมี
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 130,000
5 กศ.บ.ชีววิทยา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 130,000
6 กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
7 กศ.บ.พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,000
8 กศ.บ.พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 120,000
9 กศ.บ.ฟิสิกส์
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 130,000
10 กศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 110,000
11 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 120,000
12 กศ.บ.ศิลปศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 130,000
13 กศ.บ.สังคมศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 110,000
14 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
15 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
16 น.บ.นิติศาสตร์ (3ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 101,500
17 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม จ.-ศ.)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
18 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
19 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม จ - ศ)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
20 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
21 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ) (Block Course)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
22 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11,500 92,000
23 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
24 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11,500 92,000
25 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
26 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11,500 92,000
27 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
28 นศ.บ.นิเทศศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 104,000
29 บช.บ.การบัญชี
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
30 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การจัดการการค้าปลีก
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
31 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การตลาด
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
32 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การประกอบการและการจัดการ
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
33 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
34 บธ.บ.การตลาด
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
35 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
36 พท.บ.การแพทย์แผนไทย
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
37 พย.บ.พยาบาลศาสตร์
คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
26,000 221,000
38 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16,000 125,000
39 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,000 103,000
40 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
41 วท.บ.เกษตรศาสตร์
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 120,000
42 วท.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
43 วท.บ.เคมี
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
44 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
45 วท.บ.จุลชีววิทยา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
46 วท.บ.ชีววิทยา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
47 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
48 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คณะ : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
19,000
49 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
50 วท.บ.ฟิสิกส์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
51 วท.บ.ภูมิศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
52 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
53 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
54 วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000
55 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะ : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
56 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (เก่า)
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
57 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
58 วท.บ.สถิติประยุกต์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
59 วท.บ.สัตวศาสตร์
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
60 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
61 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
18,000
62 วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
18,000
63 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
64 ศป.บ.ทัศนศิลป์
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
65 ศป.บ.ศิลปะการแสดง
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 102,000
66 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
67 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
68 ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
69 ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
70 ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
71 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
72 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
73 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
74 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
75 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
76 ศศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
77 ศศ.บ.ภาษามลายู
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
78 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
79 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500
80 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
 

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
2 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
3 บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 67,500
4 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
6 บธ.บ.การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
7 บธ.บ.การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
8 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
9 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
10 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 48,000
11 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
12 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
13 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
14 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
15 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
16 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
17 ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
18 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (โครงการความร่วมมือ)
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 50,000
2 ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
24,000 60,000
 

ปริญญาโท

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
2 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
3 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000
4 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
26,000
5 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
26,000
6 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000
7 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000
8 กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
22,000
9 กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ(ทุน สควค.)
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
10 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
11 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
12 กศ.ม.พลศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000
13 กศ.ม.พลศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000
14 กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
15 กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
16 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000
17 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000
18 น.ม.นิติศาสตร์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
19 น.ม.นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
31,500 141,750
20 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
80,000
21 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
40,000 140,000
22 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000 157,500
23 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000 157,500
24 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
23,000
25 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
26 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
36,600
27 วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
17,000
28 วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
29 วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
30 วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
33,000
31 วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
33,000
32 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
33 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
34 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
35 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
36 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
37 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000
38 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
27,000
39 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
27,000
40 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
17,000
41 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
17,000
42 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20,000
43 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000
44 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000
45 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000
46 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
47 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000
48 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000
49 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
50 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคปกติ แผน ข
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000
51 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 125,000
52 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000
53 ศศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
54 ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
55 ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 125,000
56 ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 125,000
57 ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
22,000 88,000
58 ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
29,000 130,500
 

ปริญญาเอก

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ด.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000
2 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 1.1
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000
3 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000
4 บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60,000 360,000
5 บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แบบ 2.1
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
80,000 480,000
6 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) แบบ 1.1 ภาคปกติ
คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60,000
7 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) แบบ 2.1 ภาคปกติ
คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60,000
8 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
100,000
9 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
10 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
11 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
12 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000 225,000
13 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000 225,000
14 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
60,000
15 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ 1.1
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000
16 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000