ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

 

ปริญญาตรี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
2 กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
3 กศ.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
4 กศ.บ.เคมี
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
5 กศ.บ.ชีววิทยา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
6 กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
7 กศ.บ.พลศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 120,000
8 กศ.บ.ฟิสิกส์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
9 กศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
10 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 120,000
11 กศ.บ.ศิลปศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
12 กศ.บ.สังคมศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
13 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
14 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
15 น.บ.นิติศาสตร์ (3ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 101,500
16 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม จ.-ศ.)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
17 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
18 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม จ - ศ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
19 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
20 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ) (Block Course)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
21 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
22 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
23 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
24 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11,500 92,000
26 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
27 นศ.บ.นิเทศศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
28 บช.บ.การบัญชี
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
29 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การจัดการการค้าปลีก
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
30 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การตลาด
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
31 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การประกอบการและการจัดการ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
32 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
33 บธ.บ.การตลาด
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
34 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
35 พท.บ.การแพทย์แผนไทย
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
36 พย.บ.พยาบาลศาสตร์
คณะ : พยาบาลศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
26,000 221,000
37 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มที่ 1
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16,000 125,000
38 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มที่ 2
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,000 103,000
39 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
40 วท.บ.เกษตรศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
41 วท.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
42 วท.บ.เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
43 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
44 วท.บ.จุลชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
45 วท.บ.ชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
46 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
47 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
48 วท.บ.ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
49 วท.บ.ภูมิศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
50 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
51 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
52 วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
53 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (เก่า)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
54 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
55 วท.บ.สถิติประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
56 วท.บ.สัตวศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
57 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
58 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
59 วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
60 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
61 ศป.บ.ทัศนศิลป์
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
62 ศป.บ.ศิลปะการแสดง
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 102,000
63 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
64 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
65 ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
66 ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
67 ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
68 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
69 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
70 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
71 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
72 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
73 ศศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
74 ศศ.บ.ภาษามลายู
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
75 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
76 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
 

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
2 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
3 บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 67,500
4 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
6 บธ.บ.การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
7 บธ.บ.การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
8 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
9 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 48,000
11 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
12 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
13 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
14 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
15 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
16 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
17 ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
18 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (โครงการความร่วมมือ)
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000
2 ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
24,000 60,000
 

ปริญญาโท

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
2 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
3 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
4 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก1
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
5 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
6 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
7 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
8 กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
9 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
10 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
11 กศ.ม.พลศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12 กศ.ม.พลศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13 กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
14 กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
15 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
80,000
18 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
40,000 140,000
19 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000 157,500
20 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000 157,500
21 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
23,000
22 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
23 วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
24 วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25 วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
26 วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
27 วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
28 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
29 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
30 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
31 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
32 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
33 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
34 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
35 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
36 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
37 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
38 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
39 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
40 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
41 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
42 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
43 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
44 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
45 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 125,000
46 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
47 ศศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
48 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
22,000 88,000
49 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
29,000 130,500
 

ปริญญาเอก

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ด.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
2 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 1.1
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
3 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
4 บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60,000 360,000
5 บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แบบ 2.1
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
80,000 480,000
6 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) แบบ 1.1 ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
7 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) แบบ 2.1 ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
8 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
100,000
9 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
10 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
11 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
12 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
30,000 225,000
13 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
30,000 225,000
14 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง